Salgs- og leveringsbetingelser

Highway Studio ApS

Katrinebjergvej 95A

8200 Aarhus N

CVR 21855200

1. 

Nedenstående salgs-& leveringsbetingelser er gælder for enhver samhandel med og ethvert salg fra Highway Studio ApS (i det følgende benævnt Highway Studio), med mindre andet som følge af ufravigelige lovbestemmelser, eller andet er aftalt mellem parterne. 

Salgs- & leveringsbetingelserne går forud for eventuelle modstridende eller uoverensstemmende bestemmelser i kundens ordre/accept, herunder forud for bestillerens almindelige betingelser. 

2. 

Afgivne tilbud bortfalder efter 30 dage fra tilbudsdatoen, med mindre anden frist er angivet i selve tilbuddet. Tilbud afgives på grundlag af bestillerens oplysninger om opgavens omfang og karakter. Såfremt disse ændres før eller under opgavens udførelse kan det afgivne tilbud ikke betragtes som bindende. 

Endelig aftale om leverance eller udførsel af arbejde er først indgået ved bestillerens modtagelse af vores ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for Highway Studio. Der tages desuden forbehold for udefrakommende pris-& afgiftstigninger. 

3. 

Alle udlæg til tredjemand betales af bestilleren udover det i tilbuddet anførte, med mindre andet fremgår af det 

konkrete tilbud. Såfremt Highway Studio på bestillerens vegne afholder udlæg til tredjemand betales et administrationstillæg på min. 20% af disse udgifter, med mindre andet fremgår af tilbuddet. 

4. 

Såfremt bestilleren udskyder eller afbestiller en optagelse senere end 2 arbejdsdage før planlagt optagelse, er 

bestilleren forpligtet til at friholde Highway Studio for samtlige omkostninger som Highway Studio er påført som følge af udskydelsen / afbestillingen, herunder for forgæves afholdte omkostninger samt den afsatte tid til optagelserne. 

For opbygninger i atelier debiteres den tid atelieret har været optaget, samt for opbygning og nedtagning. 

For ventetid forårsaget af bestillerens forhold debiteres særskilt.

Bortkommet eller beskadiget originalværk erstattes af bestilleren.

5. 

Highway Studio kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller forsinket levering, såfremt det måtte blive umuligt 

eller urimeligt byrdefuldt at opfylde leveringen, p.g.a. væsentlige ændringer i ordrens omfang, foranlediget eller 

forårsaget af bestilleren, af modellers eller medvirkende personers forhold, eller i det hele taget af forhold som ligger udenfor Highway Studios kontrol. Der ydes ikke erstatning for tab, hverken direkte eller indirekte påført bestiller eller tredjemand ved forsinket eller fejlagtig levering.

6. 

Materiale leveres via internettet med mindre andet specificeres af kunden. Levering med kurer/bud/fly el. lign. sker for kundens regning. Returnering af materiale (fotovarer, rekvisitter og lign.) anvendt i forbindelse med optagelser sker alene for kundens regning. Det påhviler kunden eller dennes repræsentant at forsikre materialer leveret til os, da disse genstande ikke er dækket af Highway Studios forsikring. Materiale som kunden ønsker at afhente henstår i maksimalt 3 måneder, hvorefter det bortskaffes uden yderligere varsel, og for kundens regning. 

Risikoen for udarbejdet materiale er overgivet til bestiller, når varerne ab Highway Studio er overgivet til det valgte transportmiddel. 

7. 

Reklamation skal ske inden 8 dage. Er reklamationen berettiget omlaves det leverede uden beregning. Skyldes

reklamationen forhold nævnt under pkt. 5 sker omlavning alene for kundens regning. Fuld reklamationsret kan kun påregnes såfremt kunden eller dennes repræsentant er tilstede under optagelserne. 

8. 

I henhold til Lov om Ophavsret tilhører ophavsretten til leverede optagelser alene Highway Studio. Denne 

ophavsret kan ikke gøres til genstand for handel, kunden får alene brugsret til optagelserne.

Ejendomsretten til billedet forbliver hos fotografen.

Anmelder bestilleren betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling, går samtlige overdragne rettigheder vederlagsfrit tilbage til fotografen.

Fotografen har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget fra bestilleren med udtrykkeligt pålæg om fortrolighed.

9. 

Brugsretten til leverede optagelser overdrages i fuldt omfang til bestilleren, der ikke kan gøre denne brugsret til 

genstand for videresalg eller udlejning, ligesom brugsretten ikke må overdrages til trediepart. Er bestilleren et 

mellemled tilfalder brugsrettighederne den oprindelige ordregiver. Ved leje af billeder fra arkiv er brugsretten 

begrænset til den anvendelse, som er specificeret ved bestilling og beskrevet på tilhørende faktura. 

Indgår andre ophavsmænds arbejde i fotografens optagelse, har fotografen pligt til at oplyse derom, så bestilleren kan sikre sig fornøden tilladelse fra rettighedshaverne.

Er der til frembringelse af optagelsen benyttet modeller antaget af fotografen, begrænses bestillerens erhvervelse af rettigheder i forhold til leveringsbetingelserne af de pågældende modellers eller modelbureaers vilkår. Bestilleren er forpligtet til på eget initiativ at søge disse vilkår oplyst.

10. 

Betalingsfristen er 8 dage fra fremsendelse af faktura. Ved større opgaver, samt opgaver som kræver større indkøb eller udgifter eller forudbetaling delfaktureres efter aftale, dog senest efter 30 dage. Ved betaling efter forfaldsdag beregnes renter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Såfremt der ikke er aftalt anden rentesats, beregnes renten med 2% pr. påbegyndt måned. Renten beregnes månedsvis af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. eventuelt tidligere tilskrevne renter. 

Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling, og enhver betaling afskrives først på renter og først på de tidligst tilskrevne renter. Afskrivning på selve gælden sker først, når alle skyldige renter er betalt. 

Highway Studio er endvidere berettiget til at opkræve inkassogebyr samt rykkergebyr i henhold til rentelovens regler. 

Ved eventuel inddrivelse ved retslig inkasso er Highway Studio berettiget til at opkræve inkassoomkostninger 

udover, hvad fremgår af bekendtgørelse 601 af 12. juli 2002 om udenretslig inddrivelsesomkostninger. 

Highway Studio forbeholder sig ret til at afvise kreditgivning, eller kræve sikkerhedsstillelse. Udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse påhviler alene ordregiveren. 

11. 

Brugsrettighederne til optagelser kan først betragtes som endelig overdraget til bestilleren, når fuld betaling har 

fundet sted. Ved manglende betaling fremsendes skriftligt påkrav om betaling til bestilleren. Er det forfaldne vederlag inklusive tilskrevne renter og gebyrer ikke Highway Studio i hænde inden 8 dage fra påkravets datering tilbageføres brugsretten til leverede optagelser uden yderligere varsel til Highway Studio, og enhver brug af materialet skal herefter omgående ophøre. 

For optagelser placeret på vores server i form af digitale billedfiler spærres adgangen til disse optagelser samtidig med udsendelse af 2. rykker. 

Såfremt der sker uberettiget brug af de optagelser, som Highway Studio har ophavsretten til, og såfremt den 

uberettigede brug ikke ophører straks ved påbud, er Highway Studio berettiget til at nedlægge fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. 

12. 

Highway Studio forbeholder sig ret til at forevise de udarbejdede optagelser til anden side som eksempler på vort arbejde, herunder også at gøre dem offentligt tilgængeligt på f.eks. Highway Studios website, trykt markedsføringsmateriale, m.m. Ønsker kunden ikke, at optagelser forevises/offentliggøres, påhviler det kunden at indgå aftale herom ved ordreafgivelse. 

13.

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, ved de almindelige domstole ved den Byret eller Landsret, hvor Highway Studio til enhver tid måtte have værneting, og ved anvendelse af Dansk Ret, uanset hvor bestilleren bor – opholder sig, eller driver virksomhed. CISG-& Dansk International Privatrets regler finder ikke anvendelse.